Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”), działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą WINTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Trojanowicach przy ul. Krakowskie Przedmieście 370b, 32-087 Trojanowice NIP: 5130268212 REGON: 387329540, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865781, kapitał zakładowy 5000,00 PLN , informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ww. firma (dalej: „Administrator”);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili odwołania zgody;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu usług marketingowych;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
8) kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: rodo@wintax.pl.