Aktualności podatkowe

Fundusz Inwestycyjny sposobem na optymalizację w podatku CIT?

Fundusz inwestycyjny

Nowy rok przyniósł nam wiele zmian w systemie podatkowym. Od 01.01.2021 r pojawiła się m.in. nowa preferencja podatkowa dla podatników CIT, polegająca na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wartość odpisów dokonanych na specjalny fundusz inwestycyjny.

Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Podatnik podatku CIT, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Łączne przychody z działalności za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć 100 000 000 zł;
 2. Większość (powyżej 50%) przychodów podatnika musi być osiągane z działalności podstawowej (nie pasywnej, tj. odsetki, prawa autorskie itp.);
 3. Podatnik zatrudnia co najmniej 3 pracowników w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub trzy osoby w oparciu o umowę zlecenie;
 4. Do zatrudnienia nie wliczamy udziałowców/akcjonariuszy spółki;
 5. Umowy zlecenie muszą podlegać opodatkowaniu oraz ubezpieczeniom ZUS;
 6. Wartość miesięcznych wynagrodzeń z tyt. umów zlecenie musi wynosić minimum trzykrotność minimalnego wynagrodzenia;
 7. Podatnik prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
 8. Wszyscy udziałowcy spółki to osoby fizyczne;
 9. Spółka nie posiada udziałów w kapitale innej spółki;
 10. Sprawozdanie finansowe spółki jest sporządzane w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.

Ponadto, z preferencji wykluczone są m.in. przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, spółki postawione w stan upadłości lub likwidacji, spółki powstałe w wyniku połączenia lub podziału.

Na czym polega fundusz inwestycyjny w CIT?

Spółki, dzięki odpisom zysku na specjalny fundusz inwestycyjny mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wysokość dokonanej wpłaty na fundusz.

Fundusz inwestycyjny to specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy spółki, na który przekazywane będą wpłaty na przyszłe inwestycje.

Co istotne, przekazywane środki pieniężne muszą pochodzić z zysku za poprzedni rok obrotowy, co oznacza, że zyski powinny zostać w spółce i nie mogą być wypłacone wspólnikom w postaci dywidendy. Może to oznaczać, że zysk z poprzedniego roku można przekazać na fundusz inwestycyjny dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Ważną kwestią jest także wpłata środków na fundusz najpóźniej w dniu dokonaniu odpisu.

Kluczowym aspektem jest fakt, że środki pieniężne przekazywane na fundusz inwestycyjny nie mogą pochodzić z kredytu, dotacji, subwencji i innych form wsparcia finansowego.

Istotnym warunkiem jest także wydatkowanie środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym nie później niż w kolejnym roku obrotowym. Podatnik może także złożyć informację do Urzędu Skarbowego o planowanych inwestycjach i okresie planowanych inwestycji, ale wydatki muszą zostać poniesione w ciągu trzech lat od dokonania odpisów na fundusz inwestycyjny.

Na jakie inwestycje mogą zostać wydatkowane środki z funduszu?

Do inwestycji zaliczane są nakłady na środki trwałe z grupy 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Środki trwałe muszą być fabrycznie nowe, sfinansowane ze środków własnych podatnika lub leasingowane (z wyłączeniem leasingu operacyjnego).

Poniżej przestawiamy listę środków trwałych z grupy 3-8

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE– KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE
– TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE
– MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE
– TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA– OBRABIARKI DO METALI
– MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
– URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM
– MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW
– PIECE PRZEMYSŁOWE
– URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA
– MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
– POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
– POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE– MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
– MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
– MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH
– MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
– MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO
– MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJMASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO
– MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
– MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
– MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE– ZBIORNIKI NAZIEMNE
– URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
– URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI,
– URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII
– URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE
– DŹWIGI I PRZENOŚNIKI
– URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
– URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE
– POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE  
7. ŚRODKI TRANSPORTU– TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY
– TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY
– TABOR TRAMWAJOWY
– POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY
– POJAZDY MECHANICZNE
– TABOR KONNYPOZOSTAŁY
– TABOR BEZSZYNOWY
– TABOR PŁYWAJĄCY
– TABOR LOTNICZY
– POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANENARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Wart podkreślenia jest fakt, że ulga stanowi pomoc de minimis, a w związku z tym możliwości uwzględniania wpłat na fundusz inwestycyjny jest objęta limitami.

Przypomnijmy, że limity pomocy de minimis w okresie 3 letnim wynoszą:

 • 200 000 euro brutto dla firm;
 • 100 000 euro brutto dla firm  sektora drogowego transportu towarów.

Do limitu wlicza się wszelka pomoc, jaką podatnik otrzymał w ciągu trzech lat w ramach pomocy de minimis (np. jednorazowa amortyzacja, dotacje lub preferencyjne kredyty udzielane w ramach pomocy de minimis).

Jakie są konsekwencje nie zrealizowania inwestycji?

W przypadku, gdy podatnik nieprawidłowo wykorzysta środki lub ich nie wykorzysta na inwestycje, środki zgromadzone w funduszu inwestycyjnym będą przychodem podatkowym, ponad to, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczonych od momentu zaliczenia odpisu na fundusz inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo, podatnik nie będzie mógł korzystać z odpisów na fundusz inwestycyjne w ciągu trzech kolejnych lat.

Reasumując, opisana ulga podatkowa pozwala na wcześniejsze zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na inwestycje. Należy podkreślić, iż odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych z funduszu inwestycyjnego nie będą już kosztem uzyskania przychodu na ogólnych zasadach. Koszt uzyskania przychodu w związku z ich zakupem został zaliczony w momencie dokonania odpisu na fundusz inwestycyjny.

Podczas korzystania z ulgi podatnik prowadzi rachunkowość podatkową tak jak do tej pory, wyliczając i odprowadzając CIT (9% lub 19%), może też korzystać z przysługujących mu ulg podatkowych np. IP-BOX lub B+R.