Aktualności podatkowe

Nowy rok – nowe pomysły na podatki

Pomimo tego, że w ostatnich latach do ciągłych zmian w przepisach podatkowych mogliśmy się już przyzwyczaić, to zbliżający się koniec roku zawsze wzbudza niepewność. Koniec roku jest czasem intensywnych prac sejmowych nad nowelizacjami przepisów. Nie inaczej jest w tym roku. Pomimo bardzo trudnej sytuacji w kraju i na świecie, gdzie gospodarki są na krawędzi wytrzymałości, a światem zawładnął COVID, rządzący nie dają się wybić z rytmu zmian i ciężko pracują nad tym, aby podatnikowi było lżej, a system podatkowy był uszczelniony. Jakie zmiany w podatkach czekają firmy w 2021 roku?

Co zatem się zmieni w przepisach podatkowych od 2021 roku?

Proponowane zmiany będą obejmować zarówno podatki dochodowe jak i podatek VAT. W podatkach dochodowych możemy spodziewać się m.in:

 • Wprowadzenia tzw. CITu estońskiego, który częściowo wzorowany jest na estońskim systemie podatku dochodowego od osób prawnych. Polska wersja tego modelu będzie obwarowana wieloma obostrzeniami mającymi na celu pobudzić podmioty gospodarcze do inwestowania zysków osiąganych przez spółki kapitałowe. Ustawodawca przewiduje dwa modele preferencji podatkowych:
 • Odroczenie zapłaty podatku CIT dla spółek, które nie będą wypłacać zysków dla udziałowców i przeznaczą go na inwestycje oraz:
 • Specjalny fundusz inwestycyjny, który będzie umożliwiał szybsze rozliczanie w kosztach podatkowych amortyzacji środków trwałych.
 • Wprowadzenia ulgi na robotyzację, polegającej na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację, zarówno dla podatników PIT i CIT
 • Opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT
 • Podwyższenie limitu przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro
 • Ograniczenia możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacji w przypadku podmiotów korzystający ze zwolnienia z opodatkowania
 • Nałożenia obowiązku dla dużych podmiotów, osiągających przychody przekraczające 50 mln zł oraz grup kapitałowych, sporządzania i podawania do publicznej wiadomości raportów o realizacji swojej strategii podatkowej
 • Wprowadzenia nowego pojęcia, tzw. spółki nieruchomościowej dla spółek, w których wartość rynkowa posiadanych (pośrednio i bezpośrednio!) nieruchomości stanowi co najmniej 50% wartości wszystkich aktywów spółki oraz ustanowienia dla niej nowych obowiązków, tj. raportowania do Szafa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o udziałowcach pośrednich i bezpośrednich czy ustanowienia takiej spółki płatnikiem w zakresie podatku dochodowego od zbywanych udziałów takiej spółki, jeżeli w transakcji będzie brał udział nierezydent
 • Rozszerzenia zakresu transakcji, dla których obligatoryjna będzie analiza zgodności z zasadą ceny rynkowej, tzw. ceny transferowe m. in. w przypadku gdy rzeczywisty beneficjent ma siedzibę w raju podatkowym
 • Rozszerzenia podmiotów uprawnionych do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych poprzez likwidację części wyłączeń podmiotów mogących stosować formę opodatkowania oraz zwiększenie limitu przychodów uprawniających stosowanie ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro i limitu do rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne z 25 tys. euro do 200 tys. euro
 • Likwidację tzw. ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą i rozliczających swoje dochody w Polsce

Limity przychodów uprawniające do stosowania uproszczeń:

Rodzaj20202021
Możliwość stosowania ryczałtu – wartość przychodów (2mln euro)1 093 350,009 030 600,00
Możliwość rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne (200 tys. euro)109 335,00906 060,00
Brak obowiązku prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (2 mln euro)8 746 800,009 030 600,00
Mały podatnik CIT/PIT (2 mln euro)8 747 000,009 031 000,00
Mały podatnik VAT (1,2 mln euro)5 248 000,005 418 000,00
Możliwość stosowania stawki CIT 9%, przychody bieżące (2 mln euro)5 109 000,00Kurs z 04.01.2021

Natomiast w podatku VAT będziemy mogli znaleźć m. in. zmiany dotyczące:

 • Wprowadzenia tzw. SLIM VAT, czyli pakietu uproszczeń dla podatników w ramach rozliczania podatku VAT. Pakiet zakłada takie zmiany jak:
  • Korygowanie faktur – uproszczenie przy określaniu momentu ujęcia korekty faktury w ewidencji polegające m.in. na braku konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korekty przez odbiorcę faktury
  • Wydłużenie terminu na wywóz towaru (eksport) w przypadku otrzymania zaliczki z 2 do 6 miesięcy, z zachowaniem prawa do zastosowania 0% stawki VAT
  • Możliwość ujednolicenia stosowanych kursów walut do celów PIT/CIT i VAT
  • Zmiany związane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności umożliwiające potrącenie wierzytelności z transakcji objętej mechanizmem podzielnej płatności oraz możliwość  wpłaty środków z rachunku VAT na rzecz agencji celnej
  • Zmiana procedury wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), polegająca na wprowadzeniu 3 letniego okresu obowiązania WIS, a także możliwości uzyskania WIS wg PKWiU dotyczących np. towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności
  • Wydłużenie okresu na rozliczenie VAT z 3 do 4 okresów rozliczeniowych dla podatników rozliczających VAT miesięcznie
  • Implementację wyroku TSUE w zakresie możliwości odliczenia VAT od usług hotelowych nabywanych w celu dalszej odsprzedaży
  • Zwiększenie limitu wartości prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł
  • Wprowadzenie systemu elektronicznych zgłoszeń sprzedaży na rzecz cudzoziemców w celu zwrotu VAT podróżnym w ramach tzw. TAX FREE
 • VAT w e-commerce – dostosowanie prawa krajowego do przepisów unijnych
  • Ujednolicenie wartości limitów sprzedaży wysyłkowej w krajach UE do 10 000 euro
  • Uproszczenie w rozliczaniu VAT według stawek obowiązujących w krajach konsumentów poprzez portal VAT-OSS i składanie kwartalnych deklaracji o wysokości podatku.

Zapewne nie są to jedyne regulacje, które Rząd planuje wprowadzić dla podatników. Zapewne nie jest to też ostateczny kształt przepisów, dlatego będziemy śledzić na bieżąco prace legislacyjne. W miarę rozwoju sytuacji będziemy również przedstawiać Wam bliższe informacje na temat poszczególnych zmian oraz innych tematów podatkowych, więc zachęcamy do zapisania do newslettera, co daje gwarancję otrzymania powiadomień o nowych wpisach.